AKTUALNOŚCI

Od 24.10. w związku z wejściem naszego powiatu do strefy czerwonej zajęcia będą prowadzone zdalnie na platformie MEET GOOGLE wg harmonogramów zamieszczonych na stronie internetowej. Każdorazowo otrzymacie Państwo na swojego maila linki do spotkań.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym zamieszczamy poniżej procedury bezpieczeństwo w czasie epidemii Covid-19

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02 marca 2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
 6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół ponadpodstawowych.

CEL PROCEDURY:

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich słuchaczy, nauczycieli i pracowników szkoły. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, słuchaczy w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY:

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie szkoły.

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. W związku z powrotem uczniów do szkoły od dnia 1 września 2020 r. stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. Lekcje odbywają się wg harmonogramów znajdujących się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.
 3. Przy wejściu do szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku posiadania maseczki, dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. W Sali lekcyjnej maseczka nie obowiązuje, lecz zaleca się jej noszenie.
 4. W sekretariacie szkoły znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
 5. Do szkoły może uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 6. Ogranicza się do koniecznego minimum wejścia na teren szkoły osób trzecich.
 7. Wszyscy wchodzący na teren budynku szkoły zobowiązani są do: dezynfekcji rąk, zasłonięcia nosa i ust oraz zachowania 2 metrów odstępu.
 8. Słuchacze zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

1. Organ prowadzący:

 1. zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły oraz sprzętów znajdujących się w szkole;
 2. wyposaża pracowników w środki ochrony osobistej: maseczki oraz płyn dezynfekcyjny;
 3. zamieszcza przed wejściem na teren szkoły podajniki z płynem dezynfekującym oraz instrukcję informującą o sposobie jego zastosowania, a w toaletach plakaty z instrukcją mycia rąk;
 4. wyposaża szkołę w termometr bezdotykowy;
 5. współpracuje ze służbami sanitarnymi
 6. instruuje słuchaczy o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

2. Pracownicy szkoły:

 1. pracownicy administracji i obsługi pracują zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zakresem czynności;
 2. wszyscy pracownicy szkoły:
  1. zgłaszają się do pracy wejściem głównym i dezynfekują ręce;
  1. zobowiązani są do samoobserwacji. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika – powinien on zostać w domu i zasięgnąć porady medycznej lub będzie natychmiast odsunięty od pracy;
  1. zobowiązani są do używania maseczki/przyłbicy w pomieszczeniach wspólnych szkoły;
  1. zobowiązani są do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
 3. regularne mycie rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 4. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 5. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 6. informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u siebie i słuchaczy;
 7. postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19;
 8. zachowywania dystansu między sobą – minimum 2 metry;
 9. Osoby sprzątające w każdym dniu myją, dezynfekują podłogi, włączniki światła, klamki, uchwyty, krzesła, blaty stołów, z których korzystają słuchacze i nauczyciele oraz toalety; wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja.
 10. Nauczyciele:
  1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami bhp;
  1. dbają o to, by słuchacze nie przebywali w bliskiej odległości od siebie;
  1. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 2 metry;

3. Słuchacze:

 1. Przed wyjściem z domu do szkoły każdy słuchacz mierzy sobie temperaturę, jeżeli ma stan podgorączkowy, to zostaje w domu i zgłasza to telefonicznie do sekretariatu szkoły;
 2. Do szkoły przychodzą słuchacze zdrowi, nie mający objawów infekcji przypominających zarażenie koronanwirusem COVID 19;
 3. Wchodząc do szkoły każdy słuchacz dezynfekuje dłonie;
 4. Podczas przebywania we wspólnych pomieszczeniach szkoły (korytarze, toalety) słuchacze mają obowiązek poruszania się w założonych maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos;
 5. Słuchacze mają obowiązek posiadać minimum dwie maseczki na dzień;
 6. Przed rozpoczęciem lekcji informatyki każdy słuchacz musi ponownie zdezynfekować dłonie w celu bezpiecznego dotykania klawiatury;
 7. Słuchacz posiada własne przybory i podręczniki.
 8. Słuchacze nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Jeżeli jakaś klasa zostanie skierowana na kwarantannę, to automatycznie przechodzi na nauczanie zdalne przez Meet google, które będzie realizowane według planu lekcji.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY:

 1. Przed wejściem do budynku szkoły każdy wchodzący ma obowiązek zdezynfekować ręce, założyć maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą usta i nos;
 2. pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS za pomocą środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta;
 3. sale lekcyjne powinny być wietrzone po każdej lekcji lub w czasie jej trwania.
 4. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu;

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenie objawów chorobowych u słuchacza (takich jak kaszel, gorączka 38OC, duszność, katar, biegunka) słuchacz ma być niezwłocznie odizolowany od grupy;
 2. Nauczyciel, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym sekretariat szkoły;
 3. W przypadku podejrzenia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, nauczyciel niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora szkoły lub sekretariat zachowując stosowny dystans i środki ostrożności. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów do czasu dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się nauczyciel;
 4. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie szkoły instrukcje i polecenia przez nią wydane;
 5. Obszar, w którym przebywał i poruszał się nauczyciel z podejrzeniem zakażenia COVID-1- jest myty, a powierzchnie dotykowe są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną;
 6.  Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 7. Osoba prowadząca szkołę na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzje odnośnie dalszych działań.

PRZEPISY KOŃCOWE:

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania;
 2. Wszyscy słuchacze i pracownicy szkoły są zobowiązani do ich stosowania i przestrzegania.
 3. Zapoznano wszystkich słuchaczy i pracowników szkoły z treścią procedury poprzez umieszczenie dokumentu na stronie szkoły i gablotach szkolnych.

Przedstawione procedury mogą ulec zmianie w trakcie funkcjonowania szkoły po wznowieniu jej działalności. Praktyka zweryfikuje wstępne założenia.

AKTUALNOŚCI
Przewiń do góry