Matura

UWAGA!!!

NA EGZAMINY ZAPRASZAMY TYLKO OSOBY ZDROWE!!!

OSOBY Z OBJAWAMI CHOROBY

NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA EGZAMINY!!!

Prosimy, aby zdający zgłosili się minimum na 60 minut przed godziną egzaminu
Zdający muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, 2 czarne długopisy, rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę
Bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi:
– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
– zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
– obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
– obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej;
– unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną;
– niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym;
– zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
– zaraz po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym;
– należy unikać przemieszczania się po szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej;
– czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos

Wstępne deklaracje maturalne składamy w sekretariacie szkoły do 30 września.

Absolwenci z lat ubiegłych mają możliwość składania deklaracji do 7 lutego.

 • Na egzaminy pisemne należy zgłaszać się ok 1 godz. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.
 • Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości z zdjęciem.
 • Obowiązuje pisanie długopisem własnym i tylko w kolorze czarnym.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO
Część ustna egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2019/2020 nie jest realizowana
Część pisemna egzaminu maturalnego
czerwiecgodz. 9:00godz. 14:00
8poniedziałekjęzyk polski - ppjęzyk polski - pr
9wtorekmatematyka - pp
10środajęzyk angielski - ppjęzyk angielski - pr
15poniedziałekmatematyka - prfilozofia - pr
16wtorekbiologia - prwiedza o społeczeństwie - pr
17środachemia - pr
19piątekgeografia - pr
24środafizyka - pr

Wszystkie egzaminy odbędą się w salach przy ul. Pod Lipką 5

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH PODCZAS EGZAMINÓW PISEMNYCH;

 • Język polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (dostarcza szkoła – 1 na 25 osób)
 • Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, wybrane wzory matematyczne (wzory dostarcza szkoła)
 • Geografia – linijka, lupa, kalkulator prosty
 • Wiedza o społeczeństwie – kalkulator prosty.

WYDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH: do 11 SIERPNIA 2020 r.

w sekretariacie w godzinach urzędowania po uprzednim ustaleniu terminu odbioru. Informacje telefoniczne dotyczące wyników egzaminu maturalnego nie będą udzielane.

EGZAMINY W TERMINIE DODATKOWYM.

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym mogą przystąpić słuchacze, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać egzaminów w terminie głównym i uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Egzaminy odbędą się w okresie od 8 do 14 lipca 2020 r. Harmonogram będzie dostępny w sekretariacie.

EGZAMINY W TERMINIE POPRAWKOWYM.

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić słuchacze, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów;
 • nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu;
 • złożyli deklarację przystąpienia niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

Terminy egzaminów:

 • Część pisemna – 8 września 2020 r. godz. 9.00

Informacja o miejscu egzaminu  zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Wydanie świadectw: do 30 września 2020 r. w sekretariacie w godzinach urzędowania po uprzednim ustaleniu terminu odbioru. . Po informacje należy zgłosić się osobiście.

Przewiń do góry